Kenmerken van
traumasensitieve
begeleiding

Kenmerken van
traumasensitieve
begeleiding

Traumasensitieve begeleiding van Trauma Care Company biedt getraumatiseerde mensen kennis en handvatten, zodat ze weer grip krijgen op hun leven. Onze begeleiding is voor jong en oud, is cultuursensitief en richt zich ook op het netwerk van de cliënt: familie, school, therapeuten en vrijwilligers.

Onze coaches hebben kennis van psychotraumatologie en neurobiologie: dat wat er in de hersenen gebeurt bij traumatische ervaringen. De coach kijkt hiermee naar het gedrag van zijn cliënt en probeert triggers te herkennen. Door middel van co-regulatie spiegelt de coach emoties en biedt zijn cliënt alternatieven aan om tot rust te komen, in plaats van de cliënt bij een trigger in zijn automatische stressreactie te laten schieten.

Het doel is dan ook om de cliënt weer binnen zijn zogenoemde window of tolerance te laten komen.

Familie & omgeving

Onze ondersteuning vindt niet alleen thuis, maar eventueel ook bij de cliënt op school of werk plaats. Onze coaches zorgen voor regelmatige terugkoppeling naar familie, opvoeders en eventueel de leerkracht. Het gezin en/of steunsysteem wordt, voor zover mogelijk, intensief betrokken bij de begeleiding van de cliënt.

Trauma Care Company deelt haar kennis met de ouders en/of verzorgers van de cliënt, zodat ze leren herkennen welk (overlevings)gedrag de cliënt zichzelf heeft aangeleerd. Hierdoor kan de omgeving van de cliënt bepaald gedrag beter leren begrijpen en kunnen zij bij triggers de cliënt ondersteunen in het vinden van rust. Dit wordt ook wel co-regulatie genoemd.

Begeleiding familie & naasten

Vaktherapeutische begeleiding

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor o.a. muziektherapie, kunstzinnige therapie beeldend en dramatherapie. In de vaktherapeutische begeleiding staan vooral het doen en ervaren centraal. Via gerichte oefeningen kunnen weggestopte emoties grijpbaar en voelbaar gemaakt worden. Door de ervaringen die je bij deze creatieve vormen opdoet werk je aan bewustwording en kun je vanuit veiligheid nieuwe inzichten verwerven. Voorbeelden hiervan zijn het doorbreken van vaste (gedrags)patronen, het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het werken naar acceptatie.

Het gaat er niet om dat je goed bent of goed moet worden in het uitoefenen van het creatieve middel. Jouw proces en de persoonlijke ervaring staan namelijk centraal.

Beeldend

Bij beeldende begeleiding werken cliënten met technieken, zoals schilderen, tekenen en werken met klei. Ook kunnen er beelden en verhalen gebruikt worden. Het resultaat wat ontstaat weerspiegelt het proces van de cliënt die er vervolgens betekenis aan kan geven. Naast de reguliere visie wordt er bij beeldende begeleiding een antroposofische visie gehanteerd.

Muziek

Muziek kan diep raken en heeft invloed op emoties en stemming. Muziektherapeutische begeleiding maakt daarvan gebruik, onder andere door middel van improvisatie, het uitvoeren van bestaande muziek, het luisteren naar muziek en het gebruik van de stem. Deze werkvormen bieden cliënten nieuwe mogelijkheden tot interactie en expressie.

Drama

Dramatherapeutische begeleiding maakt gebruik van onder andere rollenspel, improvisatie, teksttheater en psycho- dramatechnieken. Hierin kan de cliënt oefenen en experimenteren met nieuw gedrag en emoties. Ook kunnen gebeurtenissen worden uitgespeeld en kan er worden gekeken naar nieuwe rollen of een andere afloop.

Samenwerking met
Trauma Company

De coach wordt tijdens het hele traject ondersteund middels supervisie door internationaal werkend traumaspecialist Anne van den Ouwelant. Zij kan ook, indien gewenst, ouders trainen door middel van psycho-educatie.

Zie voor meer informatie de website van onze partner Trauma Company.

Advies en supervisie aan organisaties, scholen,
professionals en vrijwilligers

Voor professionals die met getraumatiseerde mensen werken is het vaak moeilijk hun eigen voorkeuren en gedragingen niet door te laten werken in hun contacten met de doelgroep. Supervisie van drs. Anne van den Ouwelant leert hen daar zicht op te krijgen en adequaat te handelen.

Trauma Company biedt supervisie flexibel en op maat aan. Dat kan dus op momenten wanneer u dat uitkomt, in een groep of individueel.

Expertise op het gebied van Oekraïense en Arabische taal & cultuur

Coach & cultuur

Oekraïense taal en cultuur

De situatie in de Oekraïne schreeuwt om actie en haar inwoners zoeken een veilig heenkomen. Met behulp van Oekraïens- en Russisch sprekende, traumasensitief opgeleide professionals, geven we directe en gespecialiseerde traumasensitieve ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen.

Deze traumasensitieve ondersteuning omvat psycho-educatie en stabilisatie van Oekraïense vluchtelingen door hen te begeleiden, maar ook hun gastgezinnen, professionals, leerkrachten en anderen in hun directe omgeving, op een gestructureerde manier, hen stabiliseringstechnieken te leren, hun veerkracht te versterken en hen – indien nodig – door te kunnen verwijzen naar trauma behandelaren.

Zie voor een goed beeld de reportage van 6 minuten van Nieuwsuur.

Oekraïense psychologen gaan landgenoten helpen

Arabische taal en cultuur

Het traumatische migratieverhaal van mensen met een vluchtelingenachtergrond, in combinatie met de verschillen in taal en cultuur, maken het vaak ingewikkeld om de juiste ondersteuning te geven.

Trauma Care Company beschikt over een Arabiste/taalkundige (Arabisch, Aramees) en heeft in haar team tevens een ervaringsdeskundige uit Afghanistan die kan helpen bij het vertalen.

Themaspecialisme op basisscholen

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen grote gevolgen hebben voor kinderen, zoals een verminderde concentratie op school en in spel, en mogelijk zelfs schooluitval. Ook kunnen er gedragsproblemen ontstaan, zoals externaliserend gedrag (agressie, antisociaal gedrag) en internaliserend gedrag (angst en/of depressiviteit), tot zelfs een verandering in de neurobiologische hersenontwikkeling.

Trauma Care Company levert themaspecialisme op diverse basisscholen van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Daarmee versterken we leerkrachten in het geven van traumasensitieve ondersteuning. Dichtbij de leerkracht, in en om school.

De coach kan, indien noodzakelijk, een hulptraject opstarten richting jeugdzorg. Daarmee wordt voorkomen dat leerlingen lang moeten wachten op hulp en blijft de leerkracht nauw betrokken bij het traject. Een snelle interventie kan leiden tot een situatie waarbij geen zware externe hulp meer hoeft te worden ingezet.

Begeleide omgangsregeling

In samenwerking met onze partner Samenzijn Company bieden we professionele ondersteuning om de begeleide omgangsregeling (BOR) vorm te geven. Vanuit een veilige en vriendelijke omgeving biedt Samenzijn Company de mogelijkheid voor kinderen tot begeleid contact met de ouder(s). Daarnaast is de ondersteuning bedoeld om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot zelfstandige omgang.

Samenzijn Company biedt een BOR traject aan in drie varianten: BOR-toezicht, BOR-begeleiding en BOR-locatie.

Omgang basisscholen

Rouw & verlies

Rouw ontstaat als we afscheid moeten nemen van iets of iemand die ons dierbaar is. Dat kan een persoon zijn maar ook iets anders zoals onze gezondheid, een vriendschap, een land of een bepaalde toekomstwens. Rouwen heeft mede tot doel dat we onszelf weer kunnen hervinden. Rouw gaat ook over het opnieuw interpreteren van de wereld en van de relaties met belangrijke, andere mensen. Het beïnvloedt het denken, de emoties en het lijf. Rouwen is hard werken.

Wij beschikken over een expert Rouw & Verlies.

Mensenhandel

Binnen onze doelgroep treffen we slachtoffers aan van verschillende vormen van mensenhandel.

Het team beschikt over twee themaspecialisten voor advies en ondersteuning.